โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการตัดตาทิ้งมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการงอกราก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติ์รวี พิญญาพงศ์สิน

  • ธนวัฒน์ สีจันดา

  • ภูมินทร์ พุดตานทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มันสำปะหลังการเจริญเติบโต

  • รากการงอก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาการตัดตาทิ้งมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการงอกราก มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาจำนวนการตัดตาทิ้งที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการงอกรากของท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง (2) เพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของท่อนพันธุ์มันสำปะหลังหลังตัดตาทิ้ง และ (3) เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตของมันสำปะหลังแต่ละกลุ่มการทดลองที่ตัดตาทิ้ง โดยมีวิธีดำเนินการดังนี้ ขั้นตอนที่1 ศึกษาจำนวนการตัดตาทิ้งที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการงอกรากของท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ขั้นตอนที่2 ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของท่อนพันธุ์มันสำปะหลังหลังการตัดตาทิ้ง และ ขั้นตอนที่3 ศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตของมันสำปะหลังแต่ละกลุ่มการทดลองที่ตัดตาทิ้ง ประโยชน์ของการศึกษาคือสามารถเพิ่มอัตราการรอดตายของท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ช่วยลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง ลดการใช้สารเคมีและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้นำวิธีการทางธรรมชาติมาใช้ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการตอบสนองตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง