โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องคว้านไส้ฟักทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นลินี คุ่ยสาหร่าย

  • ประภัสสร บุญยิ้ม

  • ศุภรัตน์ เสือเผือก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฟักทอง

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำได้สังเกตเห็นคนทำขนมหวาน โดยเฉพาะสังขยาฟักทองที่มีรสชาติอร่อยและรูปลักษณ์ที่สวยงามแต่มีขั้นตอนในการทำที่ยุ่งยากเพราะต้องคว้านไส้ฟังทองออกให้หมดโดยใช้มีดและช้อนในการคว้านไส้ฟักทอง ทางคณะผู้จัดทำจึงประดิษฐ์เครื่องคว้านไส้ฟังทองอัตโนมัติในแต่ละรูปแบบ วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อออกแบบประดิษฐ์เครื่องคว้านไส้ฟักทองให้มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องคว้านไส้ฟักทองในแต่ละรูปแบบและ 3. เพื่อเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพของเครื่องคว้านไส้ฟักทองที่ประดิษฐ์ขึ้นกับวิธีแบบอื่นๆ ผลการทดลอง พบว่าเครื่องคว้านไส้ฟักทองแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหมุนใบมีดสามารถใช้เวลาเฉลี่ย 1.41 นาที และแบบใช้มือหมุนใบมีดใช้เวลาเฉลี่ย 2.36 นาที จากผลการทดลองพบว่าเครื่องคว้านไส้ฟักทองแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการคว้านไส้ฟักทองได้ดีกว่าแบบใช้มือหมุนใบมีด ประโยชน์ สามารถคว้านไส้ฟังทองได้อย่างรวดเร็วและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ