โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของกาวจากเมล็ดมะขามในการเพิ่มคุณภาพของกระดาษรีไซเคิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัฐภิญญา ไพจิตรกุญชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กาว การผลิต

  • มะขาม เมล็ด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพกระดาษรีไซเคิลเพื่อแก้ปัญหากระดาษรีไซเคิล แข็ง เปื่อยยุ่ยง่าย ให้มีคุณภาพดีขึ้น โดยใช้กาวจากเมล็ดมะขามในการเพิ่มคุณภาพของกระดาษรีไซเคิล ซึ่งมีความเหนียว ลื่น ซึ่งน่าจะเป็นตัวประสานที่ทำให้กระดาษรีไวเคิลมีคุณภาพดีขึ้น จึงได้ทำกาวจากเมล็ดมะขามโดยนำเมล็ดมะขามมาแช่น้ำ 1 สัปดาห์ แล้วนำมาปั่นละเอียดและต้ม จากนั้นกรองเพื่อนำกาวจากเมล็ดมะขามมาผสมในขั้นตอนการทำกระดารีไซเคิล เพื่อแก้ปัญหากระดาษกรอบแข็ง แตกหักง่าย จากการทดสอบกระดาษรีไซเคิลธรรมดาและกระดาษรีไซเคิลผสมกาวเมล็ดมะขาม โดยวิธีการหยดน้ำลงบนกระดารีไซเคิลทั้งสองและจับเวลา เพื่อทดสอบการอุ้มน้ำของกระดาษ พบว่ากระดาษรีไซเคิลผสมกาวเมล็ดมะขามอุ้มน้ำได้นานกว่ากระดารีไซเคิลธรรมดาและจากการทดสอบความทนแรงดึงของกระดาษรีไซเคิลทั้งสอง พบว่ากระดาษรีไซเคิลผสมกาวเมล็ดมะขามมีความทนแรงดึงมากกว่ากระดาษรีไซเคิลธรรมดา ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่ากาวจากเมล็ดมะขามช่วยเพิ่มคุณภาพของกระดาษรีไซเคิลได้ โดยทำให้กระดาษเหนียวและไม่เปื่อยยุ่ยง่าย ทั้งนี้ยังทำให้กระดาษและเมล็ดมะขามที่ไม่ใช้แล้ว มีคุณค่าและมีประโยชน์มากขึ้น ผู้คนทั่วไปนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและทำในครัวเรือนได้