โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องปลิดขั้วลำไย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฏฐ์นรี จันทร์พิสุ

  • บุษกร สถิตธีรธรรม

  • รางสาวสุดาลักษณ์ สมบูรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องปลิดขั้วลำไย การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปลิดผลลำไยออกจากช่อที่มีทั้งก้านและใบ เพื่อเป็นการสนับสนุนและแก้ปัญหาบางส่วนให้แก่เกษตรกรที่ต้องการแปรรูปลำไยสดเป็นลำไยอบแห้งโดยได้ดำเนินการ สร้างเครื่องปลิดผลลำไยเพื่อใช้ในการศึกษาและทดลองการปลิดผลลำไยออกจากช่อซึ่งได้ทำการทดลองจับเวลาในการปลิดขั่วลำไย 1 กิโลกรัมจากเครื่องปลิดขั่วลำไย ผลการทดลองพบว่า โดยเฉลี่ยแล้วค่าของเวลาที่ใช้ในการปลิดขั่วลำไยอยู่ที่ 8.2 วินาที ซึ่งเป็นแนวทางในการพัมนาเครื่องปลิดขั้วลำไยที่ทันสมัยขึ้นต่อไป