โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องอบพริกควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนาธิป กาติ๊บ

  • ณชพล มูลเครือคำ

  • ภาณุวัฒน์ วิชัยศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย รางวัลเชิดชูเกียรติ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พริก การถนอม

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องอบพริก การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องอบพริกควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อใช้ถนอมอาหารต่างๆเหมือนการตากแห้ง ระบบควบคุมการอบพริกด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้ Arduino-microcontroller และ ใช้โปรแกรม Arduino ในการเขียนภาษา C เพื่อควบคุม สามารถสั่งการกลไกของเครื่องอบพริกให้หมุนรับแสงอาทิตย์ และทำการทดสอบประสิทธิภาพของระบบควบคุมและนำผลที่ได้มาวิเคราห์ จากการทดลองการใช้งาน พบว่าควรเลือกมอเตอร์ที่เหมาะสมแก่งานโดยขึ้นอยู่กับปริมาณพริกในการตากในแต่ละรอบการตาก เพื่อจะทำให้ระบบการทำงาน ทำงานได้อย่างเป็นปกติ และผลการประเมินของผู้ทดลองใช้งานเครื่องอบพริก ได้ค่าคะแนนรวมเฉลี่ย 3.7 ดังนั้นระบบเครื่องอบพริกควบคุมด้วยชุดไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพดี ซึ่งจะทำให้เครื่องตากพริกช่วยลดภาระในการตากเละเพิ่มความสะดวกสบายได้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผลผลิตอื่นได้