โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการพัฒนาแผ่นไม้ระแนงจากขวดน้ำดื่ม High Density Polyethylene (HDPE) และขี้เลื่อยไม้ยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวรรณ บุรีมาศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยางพารา

  • ไม้ระแนงการพัฒนา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การพัฒนไม้ระแนงปูพื้นจากขวดน้ำ HDPE และขี้เลื่อยไม้ยางพารา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนและคุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นไม้ระแนงปูพื้นที่ผลิตจากขวดน้ำดื่ม HDPE และขี้เลื่อยไม้ยางพารา ผลปรากฎว่า ได้แผ่นไม้ระแนงขนาด 20*20*0.3 cm3 มีสีขาวขุ่นและสีน้ำตาล มีความแข็ง จากการทดสอบคุณสมบัตทางกายภาพของแผ่นไม้ระแนงปูพื้นที่ผลิตจากขวดน้ำดื่ม HDPE และขี้เลื่อยไม้ยางพาราแต่ละอัตราส่วน โดยนำแผ่นไม้ระแนงมาตัดแบ่งชิ้นตัวอย่างขนาด 5*5*0.3 cm3 เพื่อนำไปทดสอบหาค่าตามมาตรฐาน ASTM D 7031-11 โดยหาค่าความหนาแน่น ผลปรากฎว่าอัตราส่วน 100:0 มีค่าความหนาแน่นสูงที่สุดคือ 0.898 g/cm3 และเมื่อเทียบกับค่าความแน่นมาตรฐานไม้ระแนงที่อัตราส่วนต่างๆ จะมีค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐาน และจากการทดสอบการพองตัวทางความหนาหลังแช่น้ำ ผลปรากฎว่าที่อัตราส่วน 100:0 มีอัตราการพองตัวเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดคือ 0.024% และเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน พบว่าแผ่นไม้ระแนงที่อัตราส่วน 100:0, 90:10 และ 80:20 จะมีค่าการพองตัวทางความหนาหลังแช่น้ำต่ำกว่าค่ามาตรฐาน จากการทดสอบการดูดซับน้ำ ผลปรากฎว่าที่อัตราส่วน 100:0 มีอัตราการดูดซับน้ำเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดคือ 2.192% และเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการทดสอบการดูดซับน้ำ พบว่าไม้ระแนงทุกอัตราส่วนมีค่าการทดสอบการดูดซับน้ำมากกว่าค่ามาตรฐาน และจากการทดสอบความแข็ง ผลปรากฎว่าค่าความแข็งเฉลี่ยในอัตราส่วน 90:10 มีค่าความแข็งเฉลี่ยสูงสุดคือ 2294.56 N ดังนั้นการนำแผ่นไม้ระแนงไปใช้ควรขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งาน