โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการตอนกิ่งผักชะอมด้วยสารเร่งรากจากวัสดุพื้นบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พณิดา นาแก้ว

  • ศิริลักษณ์ ภาวังค์

  • สรรพวุธ จอมคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

aม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตอนกิ่งชะอม เพื่อคิดค้นการตอนกิ่งที่ทำให้รากกิ่งตอนออกเร็วโดยใช้สารเร่งธรรมชาติ เพื่อเปรียบเทียบการตอนแบบใช้น้ำเปล่าและการตอนที่ให้น้ำหมักที่คณะผู้จัดทำได้ทำขึ้น แบ่งการทดลองออกเป็นสองวิธีได้แก่ 1.การเปรียบเทียบการงอกรากของกิ่งชะอมในแต่ละวิธี และ 2.การเปรียบเทียบการงอกรากกิ่งตอนชะอมที่ใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดในตอนที่ 1 จากผลการทดลองพบว่า การใช้วิธีการนำกะปิมาทาบริเวณรอบรอยแผลที่เกิดจากการตอนกิ่งและใช้ขุยมะพร้าวอัดในถุงพลาสติกขนาดเล็กแล้วหุ้มไปบนรอยแผลได้ผลดีที่สุดในการทดลอง เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการงอกน้อยที่สุดคือ 48 วันอีกทั้งรากที่งอกออกมายังมีลักษณะที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะนำไปปลูก ส่วนการใช้ขี้เลื่อยในการเป็นวัสดุที่หุ้มรอยแผลที่เกิดจากการตอนกิ่งนั้น ไม่มีกิ่งชะอมกิ่งใดที่สามารถงอกรากของกิ่งตอนเลยเนื่องจากเกิดการเน่า