โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของหินถ่วงที่มีการเจริญเติบโตของถั่วฝักยาวและปลอดสารพิษได้ด้วยหลอดดูด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิลาวัลย์ ดวงชื่น

  • ปิยวัฒน์ ชุ่มมาลี

  • วีรวัฒน์ มหาวรรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

aม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบถั่วฝักยาวที่ใช้หลอดดูดครอบกับที่เจริญเติบโตตามธรรมชาติ เพื่อศึกษาการเพิ่มความยาวของถั่วฝักยาวด้วยการถ่วงมวลถั่วฝักยาวด้วยก้อนหิน ทำการทดลองทั้งหมด 3 การทดลองได้แก่ 1.การศึกษาการเพิ่มคุณภาพของถั่วฝักยาว จากการทดลองพบว่า การใช้หลอดสีชมพูที่ครอบด้วยหลอดดูดจำนวน 3 หลอด ซึ่งมีความยาวรวมทั้งหมด 60 ซม. และใช้หัวปากกาเจาะระยะห่าง 3 ซม.จะได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะอาจจะเกี่ยวเนื่องกับสีของวัตถุเพราะวัตถุสีดำหรือสีเข้มจะดูดกลืนความร้อนได้ดีกว่าวัตถุสีขาวหรือสีอ่อน 2.การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของถั่วฝักยาวแบบดั้งเดิมกับถั่วฝักยาวแบบใหม่ จากผลการทดลองพบว่า ถั่วฝักยาวที่ถ่วงด้วยก้อนหินขนาด 35 ก. จะได้ค่าเฉลี่ยของความยาวมากที่สุดคือ 47.63 ซม. เพราะมีมวลที่เหมาะสมกว่าขนาดอื่น ๆ และไม่ทำให้ถั่วฝักยาวหักง่ายจนเกินไป