โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการกำจัดหอยเชอรี่ด้วยวิธีการศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารของหอยเชอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุติกาญจน์ ขยันกิจ

  • ธนพร ตุ่นสุรินทร์

  • พีรพัฒน์ พวงมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

aม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชสมุนไพรพื้นบ้าน

  • หอยเชอรี่ การกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาพืชพื้นบ้านที่หอยเชอรี่ชอบกิน ศึกษาพืชพื้นบ้านที่สามารถกำจัดหอยเชอรี่ได้ และทดสอบประสิทธิภาพของพืชพื้นบ้านในการกำจัดหอยเชอรี่ จากการศึกษาพบว่า การทดสอบหาพืชที่หอยเชอรี่ชอบกินโดยการจับหอยเชอรี่อดอาหารเป็นเวลา 12 ชั่วโมง แล้วทดสอบนำพืชพื้นบ้านให้เป็นอาหารได้แก่ ใบมะละกอ ใบมันเทศ และใบมันสำปะหลัง ผลปรากฏว่า ใบมะละกอเป็นพืชที่หอยเชอรี่ชอบกินมากที่สุด และจากการทดสอบหาพืชที่สามารถกำจัดหอยเชอรี่ได้โดยการจับหอยเชอรี่อดอาหารเป็นเวลา 12 ชั่วโมง แล้วทดสอบนำพืชพื้นบ้านให้เป็นอาหาร ได้แก่ ใบสาบเสือและใบมะกรูด ผลปรากฏว่าใบสาบเสือสามารถกำจัดหอยเชอรี่ได้ดีกว่าใบมะกรูด และจากการทดสอบปรสิทธิภาพของพืชพื้นบ้านในการกำจัดหอยเชอรี่ พบว่า ใบมะละกอสับละเอียดผสมกับใบสาบเสือสับละเอียดในอัตราส่วน 2:1 สามารถกำจัดหอยเชอรี่ได้ดีที่สุด โดยหอยเชอรี่ใช้เวลากินและหลังจากกินหมดใช้ระยะเวลาในการตายเร็วที่สุด