โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาพฤติกรรมของหอยเชอรี่เพื่อกำจัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุไรรัตน์ คำตานิตย์

  • นำพล เหมวิพัฒน์

  • มุกดา ถวิลรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามชัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พฤติกรรม

  • หอยเชอรี่ การกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาพฤติกรรมของหอยเชอรี่เพื่อกำจัด โดยแบ่งการทดลองเป็นดังนี้ ตอนที่1 ศึกษาพืชที่เป็นอาหารของหอยเชอรี่เพื่อใช้เป็นเหยื่อล่อ นำหอยเชอรี่มาเลี้ยงไว้ในอ่าง แล้วให้อาหาร(เหยื่อล่อ)คือ ต้นข้าว ต้นมะละกอ ผักบุ้ง สังเกตพฤติกรรมการกินของหอยเชอรี่ พบว่ามะละกอเป็นเหยื่อล่อที่หอยเชอรี่ชอบกินมากที่สุด ตอนที่2 ศึกษาส่วนต่างๆของมะละกอที่หอยเชอรี่ชอบกินมากที่สุด โดยใช้ผล ใบ และลำต้นของมะละกอมาทำเป็นอาหารในรูปแบบต่างๆ ใส่ลงไปในบ่อหอยเชอรี่ พบว่าหอยเชอรี่ชอบกินลำต้นของมะละกอมากที่สุด ตอนที่3 นำอาหารใส่ในกับดักคือจั่น เพื่อล่อหอยเชอรี่ในบ่อทดลอง พบว่าหอยเชอรี่เข้ามาติดกับดักเป็นจำนวนมาก เพราะต้องการเข้ามากินต้นมะละกอซึ่งเป็นเหยื่อล่อ ดังนั้นเราจึงสามารถนำกับดักพร้อมเหยื่อคือ ลำต้นมะละกอนี้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในนาข้าว