โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องนับจำนวนอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ผ่องพรรณ คงสอนศรี

  • พิทักษ์ เกลี้ยงรส

  • วันชัย สารเลา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามชัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประดิษฐ์เครื่องนับจำนวนอัตโนมัติพร้อมสัญญาณบอกจำนวน และเสียงดนตรี โดยนำ อุปกรณ์ 3 ชนิด มาใช้ได้แก่ LDR, แม่เหล็ก และเลตสวิตช์ ซึ่งศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมด สามารถใช้งานได้ดี จึงออกแบบประดิษฐ์เป็นเครื่องนับจำนวนอัตโนมัติพร้อมสัญญาณบอกจำนวนและเสียงดนตรีได้ ซึ่งสิ่งประดิษฐ์นี้สามารถติดตั้งกับสถานที่ต่างๆได้ง่าย และสามารถนับจำนวนบุคคลที่เข้าออกสถานที่นั้นๆได้