โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเทคนิคการเพิ่มผลผลิตผ้าไหมแพรวาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิ่นอนงค์ ศิลาพจน์

  • พิชาติ บัวชะตา

  • สุดารัตน์ บุญฤศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามชัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเทคนิคการเพิ่มผลผลิตผ้าไหมแพรวาโดยนำหลักการทำงานของมอเตอร์มาประยุกต์เป็นเครื่องปั่นไหมอัตโนมัติ โดยทดลองเปรียบเทียบการทำงานโดยใช้เครื่องปั่นไหมอัตโนมัติ กับการไม่ใช้เครื่องปั่นอัตโนมัติ พบว่าการใช้เครื่องปั่นไหมอัตโนมัติมีความสะดวก มีประสิทธิภาพ และประหยัดเวลาในการทำงานมากกว่า