โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลิตภัณฑ์เจลสปาสมุนไพรจากเปลือกส้มโอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประภาพรรณ มาลัยวงศ์

  • รุจิรดา สำเร็จ

  • อภิญวรางห์ โอทาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัชนี พรหมจันทร์

  • แสงมณี กาหลง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพรการผลิต

  • สมุนไพรส้มโอ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลิตภัณฑ์เจลสปาสมุนไพรจากเปลือกส้มโอ มีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดเปกตินจากเปลือกส้มโอทำเป็นเจลและเพิ่มกลิ่นจากน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรธรรมชาติ โดยแบ่งการทดลองเป็น 6 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ทดสอบสมบัติของสารละลายน้ำปูนขาวและสารละลายน้ำปูนแดงที่ช่วยในการจับตัวของเปกตินจากเปลือกส้มโอ พบว่า ในอัตราส่วนที่เท่ากัน คือ 1:30 สารละลายเบสจากปูนแดง สามารถสกัดเปกตินออกจากเปลือกส้มโอได้ดีที่สุดและทำให้เปกตินจับตัวเป็นก้อน ตอนที่ 2 ทดลองหาความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารละลายน้ำปูนแดงที่ทำให้สารเปกตินจับตัวเป็นเจลที่ดีที่สุด พบว่า อัตรส่วนปูนแดงต่อน้ำ=1 กรัม : 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร สกัดเปกตินออกจากเปลือกส้มโอได้ดีที่สุด วัดค่า pH ได้ค่า pH=12 ตอนที่ 3 ทดลองเพื่อหาอัตราส่วนสารกันบูดที่น้อยที่สุดที่ใช้เติมลงในเจลเปลือกส้มโอเพื่อยับยั้งการเน่าเสียไม่ทำให้สมบัติของเจลเปลี่ยนแปลง พบว่า อัตราส่วนผลิตภัณฑ์เจลเปลือกส้มโอ 25 ลูกบาศก์เซนติเมตร: สารกันบูด 0.02 กรัม สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้นานกว่า 7 วันและถ้าใช้สารกันบูดในปริมาณที่มากกว่านี้จะทำให้เจลไม่จับตัวกันเป็นก้อนที่คงทน ตอนที่ 4 ทดลองใส่กลิ่น ผิวมะกรูด ผิวส้มโอ กุหลาบ พิมเสนน้ำ เพื่อใช้เป็นเจลสปาเปลือกส้มโอที่สมบูรณ์ พบว่า จะได้เจลสปากลิ่นที่ต้องการจากการทดลองกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยจะมีกลิ่นอยู่ได้นาน 3-4 วัน ตอนที่ 5 ทดลองนำเจลเปลือกส้มโอจากการทดลองตอนที่ 3 มาปรับปรุงเป็นชนิดเหลว โดยการเติมสารละลายน้ำมันหอมระเหยจากผิวมะกรูด ผิวส้มโอ กุหลาบ โดยใช้เอทานอลเป็นตัวทำละลาย พบว่า ใช้เอทานอล 70 % จะได้สารละลายปริมาณมากพอที่จะใช้เติมลงในเจลสปาสมุนไพรจากเปลือกส้มโอให้เหลว ใช้อัตราส่วนเจลเปลือกส้มโอ 25 ลูกบาศก์เซนติเมตร เติมสารน้ำมันหอมระเหย 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ตอนที่ 6 ทดลองนำผลิตภัณฑ์เจลสปาจากเปลือกส้มโอทั้งชนิดข้นและเหลวไปใช้ในสถานที่ต่างๆ และประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ พบว่า ผู้ทดลองใช้มีความพึงพอใจในการใช้ และให้ความเห็นว่าเจลสปาที่ผสมสารน้ำมันหอมระเหยมีความหอมมากที่สุด