โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องรถทำความสะอาดพื้น (ชนแล้วถอย)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักริน วัฒนกิตติกุล

  • จาวิกรณ์ ปัญญสังข์

  • ชนิดา ตันติยาพิทักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัชนี พรมจันทร์

  • แสงมณี กาหลง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง รถทำความสะอาดพื้น (ชนแล้วถอย) การนำวัสดุที่เหลือใช้ คือ ส่วนประกอบของรถของเล่นที่เสียแล้วกลับนำมาใช้ประโยชน์ได้ ขั้นตอนการทดลอง คือ ออกแบบโครงร่างรถแล้วนำพลาสติกมาตัดตามแบบที่ร่างไว้ แล้วนำมาประกอบเป็นชิ้นงานใหม่คือรถทำความสะอาด โดยการนำเอาล้อของเด็กเล่นมาใส่เพลาซึ่งทำจากกำจักรยาน และนำซี่ล้อจักรยานมาเป็นก้านเฟือง สวิตซ์และมอเตอร์ที่ได้จากรถประกอบของเด็กที่ไม่ใช้งานแล้วต่อกับสายไฟที่โยงมาจากแบตเตอรี่ โดยที่จะมีสายไฟต่อไปที่มอเตอร์และพัดลมสำหรับดูด ด้านล่างจะมีแปรงสำหรับกวาดฝุ่นละอองที่ไม่สามารถดูดขึ้นได้ จากการทดลองใช้รถทำความสะอาดมีประสิทธิภาพที่ไม่เท่าเทียมกับการทำความสะอาดด้วยไม้ถูพื้น สามารถนำไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น