โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องยาฆ่าแมลงจากเมล็ดมันแกว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักรกฤษฎ์ พิทักษ์รุ่งโรจน์

  • ธนวัฒน์ สาธุสินประเสริฐ

  • พูนศักดิ์ ทองหล่อ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการนำเมล็ดมันแกวมาสกัดเป็นยาฆ่าแมลง จากผลการทดลองหาตัวทำละลายที่เหมาะสมในการสกัดสารกำจัดแมลงจากเมล็ดมันแกวที่ความเข้มข้น 60 เปอร์เซ็นต์ ทำการฉีดพ่นในสวนผลไม้ 21 วัน พบว่าแอลกอฮอล์สามารถสกัดสารจากเมล็ดมันแกวได้มากที่สุด รองลงมาเป็นเหล้าขาว และน้ำ จากการนำแอลกอฮอล์มาสกัดสารจากมันแกว เมล็ดพริกไทย และใบยาสูบ พบว่าสารสกัดจากเมล็ดมันแกวมีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงสูงสุด รองลงมาเป็นสารสกัดจากพริกไทยและใบยาสูบตามลำดับ จากการหาความเข้มข้นที่เหมาะสม พบว่าความเข้มข้น 80เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพดีที่สุด รองลงมาเป็น 60 และ 40 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เมื่อนำสารสกัดที่ได้มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับยาฆ่าแมลงในท้องตลาด พบว่าสารสกัดจากมันแกวมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับยาฆ่าแมลงในท้องตลาดแต่มีสารพิษตกค้างน้อยกว่า