โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสีผงจากพืชธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มณีขวัญ รุจิโรจน์สุวรรณ

  • มรกต วีรวงษ์พรหม

  • รุ่งทิวา สิงห์เถื่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทำสีผงจากธรรมชาติ โดยแบ่งการทดลองเป็นดังนี้ ตอนที่1 ศึกษาการสกัดสีจากพืชธรรมชาติด้วยน้ำ โดยใช้ ดอกอัญชัน ใบเตย ดอกคำฝอย กาบมะพร้าว และฝาง มาต้มกับน้ำสะอาดอัตราส่วนระหว่างพืชแต่ละชนิดกับน้ำเท่ากับ 50 กรัม : 150 มิลลิกรัม นาน 5 นาที พบว่า สีที่สกัดได้มีความเข้มเหมือนกับพืชธรรมชาติก่อนสกัด ยกเว้นสีเขียวจากใบเตยซึ่งสีที่สกัดได้นั้นอ่อนมาก ตอนที่2 ศึกษาปริมาณดินสอพองที่เหมาะสมในการทำสีผงจากพืชธรรมชาติ โดยนำน้ำสีที่สกัดได้ มาใส่ผงดินสอพองที่บดละเอียด คือ 25 และ 40 กรัม/มิลลิลิตร เคี่ยวจนแห้ง แล้วขูดออกจะได้สีผง แล้วนำมาผสมน้ำเพื่อระบายสี พบว่าเมื่อใส่ดินสอพองในปริมาณใดก็ตาม ทำให้สีทั้งหมดจากการสกัดที่มีสีเข้มก็อ่อนลงอย่างเห็นได้ชัด ตอนที่3 ศึกษาคุณภาพสีจากธรรมชาติโดยใช้เกลือแกงในปริมาณต่างๆ พบว่าปริมาณเกลือแกงที่เหมาะสมที่ทำให้สีติดกระดาษได้ดี คือ 5 กรัม/150 มิลลิลิตร ตอนที่4 ศึกษาคุณภาพสี พบว่าผงสีที่สกัดได้จากธรรมชาติ นั้นมีสีอ่อนกว่า และสีดูเป็นธรรมชาติมากกว่าสีสังเคราะห์