โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการทดสอบยาฆ่าแมลงที่ปนเปื้อนในผักและผลไม้ด้วยพืชสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รพีพรรณ โอชม

  • วราลักษณ์ ยั่งสกุล

  • อภิญญา ยวงทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กอบชัย วรณะเกียรติพงศ์

  • พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

  • ไมตรี ใจหาญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยาฆ่าแมลง การทดสอบ

  • สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทดสอบยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ด้วยพืชสมุนไพร จากการทดสอบทั้ง 6 ขั้นตอน พบว่ากาบของว่านหางจระเข้ที่สกัดด้วยตัวทำลายเอทานอลที่อัตราส่วน 5 :1 ลูกบาศก์เซนติเมตร สามารถทดสอบสารละลายโฟลิคอลที่มีอัตราส่วนผสมระหว่างสารโฟลิคอลต่อน้ำเจือจางที่สุดเป็น 2 : 10 ได้และนำไปทดสอบกับผักและผลไม้ที่มียาฆ่าแมลง ซึ่งจะตรวจพบสารแขวนลอยและอาจมีตะกอนปนอยู่ด้วย