โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสำรวจคุณภาพน้ำบ่อในบริเวณตัวเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอสันกำแพง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรนัย ธนะปัญโญ

  • นพดนัย ศิริมหาราช

  • นรเศรษฐ์ แก้วคำเลิศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์