โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสีย้อมพร้อมใช้จากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัชวิทย์ กันจนา

  • ปิยะดนัย สุธีรพงศ์พันธ์

  • ภัสกร สุจริตพานิช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์