โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการผลิตไข่เยี่ยวม้าปลอดสารตะกั่วโดยใช้วัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วศิน อาฮูยา

  • ศศินทร์ ศรีสกุล

  • ศุภวัฒน์ โฆษวรรธนะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์