โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพิมเสนน้ำกลิ่นสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิณณวัตร สงมูลนาคชั้น

  • ธนาวุฒิ ศุภฤกษ์อาภาชั้น

  • สุรวิชญ์ รุ่งสว่างชั้น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทองพิศ ขวัญบุญจันทร์

  • ลัดดาวัลย์ สาหร่ายทิพย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พิมเสน

  • สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการศึกษาโดยการสกัดกลิ่นด้วยไอน้ำ จากพืชดอกและสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม โดยจะมีสรรพคุณต่าง ๆ ตามชนิดของพืชที่นำมาสกัดกลิ่น โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ได้น้ำมันหอมระเหย แล้วจึงนำน้ำหอมระเหยมาผสมกับพิมเสนน้ำ ในอัตราส่วนพิมเสนน้ำต่อน้ำมันหอมระเหย 1 cc : 1 หยด ทำให้ได้พิมเสนน้ำกลิ่นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมของพืชและดอกไม้ที่นำมาสกัดกลิ่น ยังมีสรรพคุณบรรเทาอากาวิงเวียนศีรษะ หน้ามืดตาลาย เมารถเมาเรือ แมลงสัตว์กัดต่อย ทางคณะผู้จัดทำจึงได้มีการศึกษาความพึงพอใจต่อพิมเสนน้ำที่นำดอกไม้ต่างชนิดกัน นำมาสกัด พร้อมทั้งมีการประเมินของผู้บริโภค ยังเป็นการสนับสนุนท้องถิ่นและเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย