โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องโค้งเว้าไล่แมลงวัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัชนันท์ ละอองนวล

  • พรรณจาทิพย์ อำพรพงษ์

  • มาลินี สุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิริกุล แสงสุวรรณ

  • สาธิต อธิวาส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แมลงวันเป็นสัตว์ที่มีโทษต่อมนุษย์อย่างมากเป็นพาหะนำโรคอหิวาตกโรค โรคท้องร่วง แมลงวันมีวงชีวิตสั้นและแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว จึงได้มีการทดลองประดิษฐ์สิ่งที่สามารถไล่แมลงวันโดยทำการศึกษาเกี่ยวกับถุงพลาสติกใสห้อยแขวนตามรถเข็นแล้วแมลงวันไม่มาตอมอาหาร พบว่าการที่แมลงวันไม่มาตอมอาหารมีสาเหตุมาจากอะไร โดยการนำถุงน้ำมาล่อแมลงวัน และวัสดุผิวมันโค้งเว้าแขวนไว้เพื่อเปรียบเทียบว่ามีแมลงวันมาเกาะอาหารหรือไม่ จากการทดลองปรากฏว่าวัสดุผิวมันโค้งเว้าสามารถที่จะทำให้แมลงวันมาตอมอาหารเพียงร้อยละ 7 4 และ 2 จากอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าเครื่องแบบ M-1 M-2 และ M-3