โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักรพันธ์ วิมลไตรรัตน์

  • ณรงค์ฤทธิ์ เอกา

  • วิศว อุบลเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธัญญรัตน์ บุญธัญกรณ์

  • ศิริพร งามนิกุลชลิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการประดิษฐ์เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ โดยต่อสายไฟและปั้มน้ำเข้ากับเครื่องตั้งเวลาการให้อาหารปลา ทำให้สามารถควบคุมการเปิด-ปิดถังเก็บอาหารปลา ให้อาหารปลาไหลลงภาชนะเลี้ยงปลาได้ตามเวลาที่ต้องการ ผลการศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการให้อาหารปลาพบว่า เวลาเช้า (06.00 น. -08.00 น.) เป็นช่วงเวลาที่ปลามีความต้องการอาหารมากที่สุด รองลงมาคือ เวลากลางวัน (11.00 น. – 13.00 น.) และเวลาเย็น (17.00 น. – 19.00 น.) ตามลำดับ จากการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลานิล พบว่าปลาที่ให้อาหารด้วยเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยมากกว่า ปลาที่ได้รับอาหารโดยวิธีปกติทั่วไป และเมื่อศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศในอ่างเลี้ยงปลา โดยเปรียบเทียบจากปริมาณอาหารที่เหลือและลักษณะความขุ่น-ใสของน้ำหลังจากให้อาหารแล้ว 15 นาที พบว่าการให้อาหารแบบปกติทั่วไปมีอาหารเหลือโดยเฉลี่ยมากกว่าและทำให้น้ำขุ่น ส่วนการให้อาหารด้วยเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติมีอาหารแหลือโดยเฉลี่ย 10 เม็ดต่อวัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศในอ่างเลี้ยงปลา