โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเปลือกหอยรักษ์น้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สามเณรดลพร ตุ่นไวย์

  • สามเณรยุทธการ พรมล้วน

  • สามเณรอำภัย ดอกดวง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดวงพร วงศกิตตะ

  • สมร เทียมฤทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงคลวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การนำกลับมาใช้ใหม่

  • การบำบัดน้ำเสีย

  • หอย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการบำบัดน้ำจากวัสดุเหลือใช้ โดยนำเปลือกหอยแครง เปลือกหอยแมลงภู่และเปลือกหอยเชลล์ มาบำบัดความเป็นกรดของแหล่งน้ำในโรงเรียนมงคลวิทยา จากการหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของแคลเซียมคาร์บอเนตในการบำบัดน้ำ พบว่าต้องใช้แคลเซียมซัลเฟต 0.2 กรัม ต่อน้ำ 100 ลูกบาศก์เซ็นติเมตร จึงทำให้ค่า pH เป็นกลาง จากอัตราที่ได้นำมาใช้ศึกษาการบำบัดความเป็นกรดของน้ำโดยใช้แคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยทั้ง 3 ชนิด ซึ่งนำมาเปรียบเทียบคุณสมบัติในการบำบัดน้ำ พบว่า เปลือกหอยแครงอบที่บดละเอียดมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำที่เป็นกรดได้ดีที่สุด เมื่อทดสอบการนำไปใช้ในสถานที่จริงพบว่าผงเปลือกหอยแครงอบบดละเอียดสามารถบำบัดความเป็นกรดในสระน้ำโรงเรียนมงคลวิทยาได้