โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องขวดดักแมลงสาบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สามเณรนพคุณ ปวงอินใจ

  • สามเณรสุขสำราญ ไชยดำ

  • สามเณรเกียรติศักดิ์ กามาด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดวงพร วงศกิตตะ

  • สมร เทียมฤทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงคลวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำขึ้นจากขวดและวัสดุเหลือใช้ เพื่อใช้เป็นเครื่องดักแมลงสาบ โดยมีการทดสอบปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการนำไปใช้ เพื่อลดปัญหาของแมลงสาบที่มีต่อมนุษย์ พบว่า ชนิดของอาหารที่แมลงสาบชอบมากที่สุด คือ ขนมปัง ขวดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร มีลักษณะขุ่นและมีสีน้ำเงิน จะมีประสิทธิภาพในการดักจับแมลงสาบได้ดี เมื่อนำขวดดักแมลงสาบไปวางในสถานที่ต่างๆ เป็นเวลา 3 วัน พบว่า นำไปใช้ได้ดี ข้อเสนอแนะในการใช้ ควรเปลี่ยนอาหารกับดักทุก 3 วัน เมื่อดักจับแมลงสาบได้ควรนำไปปล่อยสู่ธรรมชาติ เพื่อให้กลับไปอยู่ตามสภาพที่เหมาะสม ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ตามธรรมชาติ