โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องท่อลมลดการทำงานของเครื่องปั๊มน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สามเณรนิคม คำสม

  • สามเณรมานนท์ หนูช้างเผือก

  • สามเณรแสงโย กันทะแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงคลวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ท่อลมลดการทำงานของเครื่องปั๊มน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปั๊มน้ำของเครื่องปั๊ม ลดพลังงานไฟฟ้าในการปั๊มน้ำ และยืดอายุการใช้งานเครื่องปั๊มน้ำ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 8 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ศึกษาและเปรียบเทียบขนาดของท่อที่มีผลต่อการทำงานของเครื่องปั๊มน้ำ โดยใช้ท่อขนาดต่างๆ และความยาว 10 เมตร ในปริมาณ 50 ลิตรและจับเวลา พบว่า ขนาดท่อที่ใช้เวลาในการปั๊มน้อยที่สุด คือ ขนาด 1 นิ้ว ตอนที่ 2 ศึกษาและเปรียบเทียบขนาดของท่อลมที่มีผลต่อการทำงานของเครื่องปั๊มน้ำ โดยการปั๊มน้ำใช้ท่อขนาด 1 นิ้ว ยาว 10 เมตร และใช้ท่อลมขนาดต่างๆซึ่งมีความสูง 1 เมตร ในปริมาณ 50 ลิตรและจับเวลา พบว่า ขนาดท่อลมที่ใช้เวลาในการปั๊มน้อยที่สุด คือ ขนาด ¾ นิ้ว ตอนที่ 3 ศึกษาและเปรียบเทียบความสูงของท่อลมที่มีผลต่อการทำงานของเครื่องปั๊มน้ำ โดยใช้ท่อลมที่มีความสูงต่างกัน โดยใช้ท่อขนาด 1 นิ้ว ยาว 10 เมตร และใช้ท่อลมขนาด ¾ นิ้ว ในปริมาณ 50 ลิตร และจับเวลา พบว่า ความสูงของท่อลมที่ใช้เวลาในการปั๊มน้อยที่สุด คือ สูง 1 เมตร ตอนที่ 4 ศึกษาและเปรียบเทียบระยะห่างระหว่างท่อลมที่มีผลต่อการทำงานของเครื่องปั๊มน้ำ โดยที่ท่อลมมีระยะห่างที่ต่างกัน โดยใช้ท่อขนาด 1 นิ้ว ยาว 10 เมตร และใช้ท่อลมขนาด ¾ นิ้วซึ่งมีความสูง 1 เมตร ในปริมาณ 50 ลิตร และจับเวลา พบว่า ระยะห่างระหว่างท่อลมที่ใช้เวลาในการปั๊มน้อยที่สุด คือ ห่าง 4 เมตร ตอนที่ 5 ศึกษาและเปรียบเทียบความต่างระดับของเครื่องปั๊มน้ำกับปลายท่อที่มีผลต่อการทำงานของเครื่องปั๊มน้ำ โดยใช้ความต่างระดับระหว่างของเครื่องปั๊มน้ำกับปลายท่อที่มีความสูงที่ต่างกัน พบว่า โดยใช้ท่อขนาด 1 นิ้ว ยาว 10 เมตร และใช้ท่อลมขนาด ¾ นิ้วซึ่งมีความสูง 1 เมตร ระยะห่างระหว่างท่อลม 4 เมตร ในปริมาณ 50 ลิตร และจับเวลา พบว่า ความต่างระดับระหว่างของเครื่องปั๊มน้ำกับปลายท่อที่ใช้เวลาในการปั๊มน้อยที่สุดคือ ความต่างระดับ 1 เมตร ตอนที่ 6 ศึกษาและเปรียบเทียบการลดการทำงานของเครื่องปั๊มน้ำระหว่างชุดท่อลมกับชุดท่อธรรมดาที่ระดับความสูง 1 เมตร โดยใช้ชุดท่อลมและชุดท่อธรรมดาที่ระดับความสูง 1 เมตร ในปริมาณ 50 ลิตร และจับเวลา พบว่า ชุดท่อลมใช้เวลาในการปั๊มน้ำน้อยกว่า ชุดท่อธรรมดา ตอนที่ 7 ทดสอบประสิทธิภาพของชุดท่อลม โดยใช้ท่อขนาด 1 นิ้ว ยาว 10 เมตร และใช้ท่อลมขนาด ¾ นิ้วซึ่งมีความสูง 1 เมตร ระยะห่างระหว่างท่อลม 4 เมตร ที่มีความต่างระดับระหว่างเครื่องปั๊มน้ำกับปลายท่อระดับ 1 เมตร ในปริมาณ 50 ลิตร และจับเวลา พบว่า ชุดท่อลมใช้เวลาในการปั๊มน้ำน้อยมาก ตอนที่ 8 เปรียบเทียบค่าไฟฟ้าในการปั๊มน้ำระหว่างชุดท่อลมและชุดท่อธรรมดา พบว่า เวลาที่ใช้และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปในการปั๊มน้อยที่สุดคือ การใช้ท่อลม