โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแอลกอฮอล์จากเมล็ดขนุน ทางเลือกใหม่ของแก๊สโซฮอล์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลชนก โลหะบริสุทธิ์

  • วิสาข์ บัวแจ่มรัตนวงศ์

  • สกาวทิพย์ ศิริสินเลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชลกาล แก้วทุ่ง

  • วิมลรัตน์ หาญณรงค์

  • สุรางค์ ประทุมโทน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการผลิตแอลกอฮอล์จากเมล็ดพืช ซึ่งเมล็ดพืชที่นำมาทดลอง คือ ขนุน เงาะ และทุเรียนเป็นพืชที่มีอยู่มากในท้องถิ่น ส่วนประกอบของเมล็ดพืชมีแป้ง น้ำตาล โปรตีน และวิตามิน โดยเมล็ดขนุนมีแป้งและน้ำตาลมากที่สุด ในส่วนของแป้งจะพบมากเป็นพิเศษ ซึ่งสามารถใช้เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการหมักเพื่อผลิตแอลกอฮอล์ โดยการตรวจสอบแป้งและน้ำตาลในเมล็ดขนุน และตรวจสอบเอทิลแอลกอฮอล์ที่เกิดจากการหมัก จากนั้นเลือกใช้สัดส่วน กระบวนการ และเวลาที่เหมาะสมสำหรับการหมักแอลกอฮอล์ พบว่าสัดส่วนและเวลาที่เหมาะสม คือ เมล็ดขนุน 300 กรัม น้ำกลั่น 100 cm3 ลูกแป้งข้าวหมาก 2 ก้อน รำข้าว 100 กรัม หมักเป็นเวลา 7 วัน เมื่อวัดปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ที่ได้โดยใช้เครื่องมือที่อาศัยหลักความหนาแน่นของสาร คือ ไฮโดรมิเตอร์ พบว่าได้ปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ 45.6%โดยปริมาตร เมื่อนำไปกลั่นลำดับส่วนซ้ำจะได้แอลกอฮอล์ 95%โดยปริมาตร และหากมีเครื่องมือขั้นสูงในการแยกน้ำออกจากเอทิลแอลกอฮอล์จะได้เอทิลแอลกอฮอล์ 99.5% ซึ่งมีความบริสุทธิ์พอที่จะนำไปใช้ผสมกับน้ำมับเบนซิน 91 กลายเป็นแก๊สโซฮอล์ได้