โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเชื้อรา Metarhizium sp. กำจัดแมลงสาบบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ตวงพร พัฒนกิจเจริญชัย

  • ภานุ พรหมมินทร์

  • เกรียงไกร อยู่บำรุง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดร.สมศักดิ์ ศิวิชัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

  • รุ่งทิพย์ นาวาประดิษฐ์

  • สมพร บุษปวนิช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนระยองวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เชื้อรา

  • แมลงสาบ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเชื้อราเพื่อกำจัดแมลงสาบบ้าน พบว่าเชื้อราMerarhizium sp.เป็นเชื้อราที่ทำลายแมลงในธรรมชาติให้นำเชื้อรานี้มาเพาะบนอาหารเลี้ยงเชื้อสูตร PDA (Potato Dextose Agar) 3ครั้ง หลังจากนั้นใช้สปอร์ของเชื้อรา Merarhizium sp. ที่บริสุทธิ์แล้วนำไปเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มปริมาณสปอร์ เมื่อแมลงสาบบ้านสัมผัสกับสปอร์ของเชื้อราแล้วภายในระยะเวลา 10 วัน ที่แมลงสาบบ้านยังได้รับอาหารและน้ำตามปกติ จะเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือ แมลงสาบบ้านจะเคลื่อนไหวช้าลงและตายในที่สุด (และซากของแมลงสาบที่เก็บไว้ในที่มีความชื้นที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 10 วัน จะมีกลุ่มเส้นใยสีขาวของเชื้อรา Merarhizium sp. ซึ่งจะงอกออกมาตามข้อปล้อง)