โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาผลของสารสกัดจากใบสาบเสือต่อปฏิกิริยาการแข็งตัวของเลือด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จารุวรรณ น้ำใจเย็น

  • ณัฐธยาณ์ เลื่องลือธรรม

  • บุศรินทร์ สวัดิ์ล้น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนระยองวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เลือด

  • ใบสาบเสือ สารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเล่มนี้เป็นโครงงานประเภททดลอง จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิธีการสกัดและศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดใบสาบเสือที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด โดยในการทดลองครั้งนี้คณะผู้จัดทำใช้การสกัด 3 วิธีคือ การสกัดโดยการคั้น การสกัดโดยการต้ม และการสกัดด้วยแอลกอฮอล์ แล้วนำสารสกัดที่ได้มาเจือจางด้วยตัวทำละลาย ให้ได้สารละลายเข้มข้น ร้อยละ 100 , 75 , 50 และ 25 โดยปริมาตร แบ่งสารสกัดได้เป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง อีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ในตู้เย็น (อุณหภูมิประมาณ 12 องศาเซลเซียส) แล้วนำไปทดลองกับเลือดของสุกรทุกวัน ผลการทดลองพบว่า สารสกัดจากใบสาบเสือสกัดโดยวิธีการต้ม ความเข้มร้อยละ 25 โดยปริมาตรมีประสิทธิภาพทำให้เลือดแข็งตัวได้ดีที่สุด โดย อุณหภูมิไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของสารสกัด ส่วนสารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดด้วยเอทานอล ทำให้เลือดตกตะกอน แต่ไม่ช่วยเลือดจับตัวกันเป็นก้อนหรือเป็นแผ่น สำหรับประสิทธิภาพของใบสาบเสือ เมื่อเวลาผ่านไป สารสกัดจากใบสาบเสือที่ได้จากการต้มทั้งที่เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องและในตู้เย็น สามารถคงประสิทธิภาพได้นาน 24 วัน ส่วนการสกัดที่ได้จากการคั้นคงประสิทธิภาพไว้ได้นาน 21 วัน