โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเปรียบเทียบการให้ปริมาณและพลังงานความร้อนของเอทิลแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักแล้วกลั่นจาก อ้อย มันสำปะหลัง สับปะรดและข้าวสุก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรุฟห์ สนุ่นรัตน์

  • วัชรพล เกตุสุภะ

  • เด้กชายรัชพล สุภาภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มณเฑียร ส่งเสริม

  • อัญมณี ปิณฑะบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การหมัก

  • เชื้อเพลิงแอลกอฮออล์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในชีวิตประจำวันมีการใช้พลังงานในปริมาณมากและเพิ่มขึ้นทุกวัน ประกอบกับประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีผลผลิตทางการเกษตรที่เหลือทิ้งมากมายซึ่งต้องปล่อยให้ผลผลิตเหล่านี้เน่าเสียไปโดยไม่เกิดประโยชน์จึงได้เลือกที่จะได้ศึกษาหาเชื้อเพลิงที่มีผลผลิตทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบ พบว่าเอทิลแอลกอฮอล์ มีคุณสมบัติครบตามที่กล่าวมา และเลือกศึกษาวิธีการหมักพืชให้เป็นเอทิลแอลกอฮอล์ ทดสอบหาพืชที่ให้ปริมาณและพลังงานความร้อนมากที่สุด เมื่อนำมาผลิตเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ พืชที่นำมาเป็นวัตถุดิบ 4 ชนิด คือ อ้อย มันสำปะหลัง สับปะรด และข้าวสุก ในการหมักจะใช้พืชวัตถุดิบ 4 ชนิด ผสมกับน้ำในอัตราส่วน วัตถุดิบ 50 กรัม : น้ำ 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้มให้เดือดเป็นเวลา 15 นาที หมักกับยีสต์ที่ผสมไว้แล้ว 24 ชั่วโมง ใส่ยีสต์ 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร ในขวดรูปชมพู่ที่มีพืชวัตถุดิบในการหมัก จากนั้นหมักเป็นเวลา 8 วัน แล้วนำมากลั่นลำดับส่วน โดยจับเวลาการกลั่นชนิดละ 1.30 ชั่วโมง พบว่าพืช 4 ชนิดที่หมักให้ ปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ต่างกัน โดยได้ค่าเฉลี่ยนเอทิลแอลกอฮอล์หลังการกลั่นดังนี้ อ้อย ให้เอทิลแอลกอฮอล์เฉลี่ยมากที่สุด คือ 27.84 cm รองลงมาคือ สับปะรด มันสำปะหลังให้ปริมาณสารเอทิลแอลกอฮอล์เฉลี่ย 25.27 cm, 22.84 cm ตามลำดับ และข้าวสุก ให้ปริมาณสารเอทิลแอลกอฮอล์เฉลี่ย น้อยที่สุดคือ 22.17 cm จากนั้น จึงนำไปทดสอบการให้พลังงานความร้อนผ่านน้ำ ผลสรุปว่า เอทิลแอลกอฮอล์ที่ใช้พืชทั้ง 4 ชนิดเป็นวัตถุดิบในการหมัก ให้พลังงานความร้อนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 1,920 แคลอรี และอ้อยคือพืชนำมาผลิตเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ได้ดีที่สุด