โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสวิตช์รหัส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชากรณ์ ปิยะสันติ

  • นภสินธุ์ เนียนสุวรรณ

  • บัณฑิต แซ่โค้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะระดับประเทศและได้รับรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7 (18) p53

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ควบคุมการผ่านของกระแสไฟฟ้า 220 v ไปยังปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าและสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า และป้องกันบุคคลอื่นๆ มาใช้เครื่องไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต วงจรสวิตช์รหัสมีอุปกรณ์หลัก คือ SCR ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงแต่ SCR ถูกนำมาใช้เป็นเพียงส่วนประกอบย่อยของวงจรเท่านั้น ดังนั้นผู้ทำโครงงานจึงได้นำ SCR มาใช้ทำวงจรสวิตช์รหัสแทนแบบเดิม ซึ่งเป็นแบบเทียบรหัสและมีราคาสูง พร้อมกันนี้จึงได้มีการทดลองหาค่าอุปกรณ์ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ของผู้ประดิษฐ์อีกด้วย