โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องราวตากผ้าไฟฟ้าอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชูลาภ พานิชชาติ

  • วรัญญู ชูศรี

  • อรรถสิทธิ์ ทวีโภคา

  • เอกสิทธิ์ แจ้งอ่างหิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประนอม พลอยอร่าม

  • วาสินี วารุณศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ราวตากผ้า ไฟฟ้า

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานราวตากผ้าไฟฟ้าอัตโนมัติ ผู้จัดทำได้ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อช่วยในการเก็บผ้าแทนคน วัสดุที่ใช้คือ เหล็กเก่าที่นำมารีไซเคิลเป็นโครงราวตากผ้า และใช้แบตเตอรี่รถยนต์เป็นตัวจ่ายกระแสไฟฟ้าในการทำงาน โดยมีตัววงจรย่อไฟ ย่อไฟเพื่อให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานได้ ใช้วงจรเตือนฝนตกทำหน้าที่รับความชื้น เมื่อมีละอองน้ำมาสัมผัสกับวงจร วงจรจะส่งกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นให้มอเตอร์ทำงาน ดึงผ้าที่ตากไว้เข้ามาในร่มและใช้สวิตช์ควบคุมแสงทำหน้าที่เมื่อแดดออกมาสัมผัสวงจร วงจรจะส่งกระแสไฟฟ้าไปยังมอเตอร์ มอเตอร์จะทำงานดึงราวตากผ้ากลับออกมาตากแดดได้ดังเดิม