โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับป่าชายเลน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รักชนก ดวงจันทร์

  • สุกัญญา เพชรเพ็ง

  • ไพรัช ศิริกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ป่าชายเลน

  • สิ่งแวดล้อม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมกับป่าชายเลน เพื่อเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมป่าชายเลนฟื้นฟูบริเวณใกล้นากุ้ง ตามแนวถนน และบริเวณที่ห่างไกลออกกลางทะเล ศึกษาพฤติกรรมของหอยน้ำพริก พร้อมทั้งสำรวจความคิดเห็นของชาวบ้านในชุมชนบางเตย สังเกตและเก็บข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ พบว่า ระบบนิเวศบริเวณพื้นที่ศึกษาทั้ง 3 แห่งแตกต่างกันด้านชีวภาพและทั้งกายภาพ และชาวบ้านเห็นประโยชน์ของการพื้นฟูป่าชายเลน เนื่องจากได้รับประโยชน์จากป่าชายเลนทั้งทางตรงและทางอ้อม