โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาอัตราการแข็งตัวของน้ำยางโดยใช้ส่วนต่างๆ ของต้นทองหล่อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทรา บุณยัษเฐียร

  • ดวงทิพย์ ส่องรอบ

  • สุภาวดี คงหน่อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุไรรัตน์ สวัสดิ์วงศ์

  • บุญทพ เลี่ยนจำรูญ

  • อิ่มใจ เรือนเพ็ชร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8 (22) p79

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ต้นทองหล่อ

  • ยาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการทำยางต้องใช้เวลานานมากกว่ายางจะแข็งตัว คณะผู้ทำโครงงานจึงคิดหาวิธีที่จะทำให้น้ำยางแข็งตัวเร็วขึ้น โดยทำการศึกษาอัตราการแข็งตัวของน้ำยาง โดยใช้ส่วนต่างๆ ของต้นทองหล่อเพื่อเปรียบเทียบเวลาในการแข็งตัวของน้ำยางเมื่อใช้ก้านและใบทองหล่อในปริมาณต่างๆ ผสมกับกรดฟอร์มิคและผสมกับน้ำจากใบกระเจี๊ยบ จากการทดลองพบว่า ก้านทองหล่อในกรดฟอร์มิคที่มีความเข้มข้น 20% เป็นปริมาณที่เหมาะสมที่สุดที่จะช่วยเร่งให้น้ำยางแข็งตัวได้เร็วและคุณภาพของแผ่นยางได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของยางแผ่นชั้น 1 ทำให้ได้แผ่นยางที่มีสีสวย คุณภาพดี ขายได้ราคา ประหยัดเวลาในการทำแผ่นยาง อีกทั้งทำให้เห็นคุณค่าของพืชธรรมชาติที่ไม่ค่อยได้นำมาใช้ประโยชน์ว่าสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้