โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกับดักช่วยลดปริมาณแมลงศัตรูพืชในไร่คะน้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชมัยพร กันยง

  • สุวิชา แสงอำภัย

  • เกศสุดา สุมาลย์มาศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วารี เอกสาร

  • ศรีทัศน์ วัยวัฒนะ

  • ไทยธรรม ไก่แก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาสารชนิดต่างๆ ได้แก่ น้ำมันจากพืช น้ำมันเครื่อง และวาสลีน พร้อมกับศึกษาสีของกับดักแมลงสีต่างๆ ได้แก่ สีแดง สีขาว สีม่วง สีฟ้า สีดำ สีน้ำเงิน สีชมพู และสีเขียว แล้วศึกษาระยะความสูงของกับดักแมลงในระยะต่างๆ ที่แมลงศัตรูพืชในไร่คะน้าได้มากที่สุด โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 เปรียบเทียบความเหนียวของสารชนิดต่างๆ ที่นำมาดักแมลงในระยะต่างๆที่นำมาดักแมลง ได้แก่ น้ำมันจากพืช น้ำม้นจากสัตว์ น้ำมันเครื่อง และวาสลีน โดยความเหนียวนั้นดูจากแมลงที่ดักได้ ตอนที่ 2 เปรียบเทียบกับสีของกับดักแมลงสีต่างๆ ได้แก่ สีแดง สีขาว สีม่วง สีเหลือง สีดำ สีฟ้า สีน้ำเงิน สีชมพู และสีเขียว ตอนที่ 3 ศึกษาระยะความสูงต่างๆ ของกับดักแมลงจากสีที่ดักแมลงได้มากที่สุดในตอนที่ 2 โดยใช้ระยะความสูงจากพื้นดิน จนถึงกับดักแมลง ได้แก่ระยะความสูง 12, 49 และ 86 เซนติเมตร จากการทดลองพบว่า วาสลีนสามารถดักแมลงได้มากที่สุด ส่วนกับดักแมลงสีเหลืองสามารถดักแมลงศัตรูพืชในไร่คะน้าได้มากที่สุด และที่ระยะความสูงของกับดักแมลงที่ดักแมลงสัตรูพืชในไร่คะน้าได้มากที่สุดคือระยะ 12 เซนติเมตร จากพื้นดิน