โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องดูดฝุ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉัตรชฎิล กิ่งทอง

  • ภคนันท์ สุขศุภากร

  • รติมา กิตติอุดมเดช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วารี เอกสาร

  • ศรีทัศน์ วัยวัฒนะ

  • ไทยธรรม ไก่แก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการประดิษฐ์เครื่องดูดฝุ่น จากส่วนประกอบในเครื่องปรับอากาศรถยนต์ที่ทิ้งแล้ว คือ มอเตอร์และพัดลมระบายอากาศ แบ่งการทดลองเป็น 3ชุด โดยใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีท่อดูดยาว 5, 25, 45 นิ้ว ความเร็วระดับ 1, 2, 3 โดยนำไปทดลองดูดโฟม ที่มวลต่างๆกัน ในเวลาเท่าๆกัน ผลการทดลองพบว่า เครื่องดูดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด คือ เครื่องดูดฝุ่นที่มีท่อยาว 5 นิ้ว ความเร็วระดับ3 ประสิทธิภาพเฉลี่ยคือ 98.16%