โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการกำจัดไอออนของเหล็กในน้ำบาดาลเพื่อปลอดคราบสนิมเหล็ก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนิดา ช่วงวิไล

  • พรพรรณ แซ่โค้ว

  • พิมพ์ศิริ ด่านพิษณุพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐานียา ว่องวิญญู

  • สมลักษณ์ เด็ดแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์