โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการเพิ่มปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมักตะขบขี้นกด้วยรำข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณิชา ธีราทร

  • นารีรัตน์ พุ่มสลุด

  • พรสวรรค์ อยู่สุภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วนิดา ปานสมบัติ

  • วารุณี วิจิตรพล

  • สุรางค์ ประทุมโทน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการเพิ่มปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมักผลตะขบขี้นก การทดลองแบ่งออกเป็นเป็น 5 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 หมักตะขบขี้นก 300 กรัม ด้วยยีสต์ 30 กรัมเป็นเวลา 3 วัน นำของเหลวไปกลั่นลำดับส่วน วัดปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์โดยใช้แอลกอฮอล์มิเตอร์ ได้ 35 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร และเมื่อเติมไนอะซีน 30 มิลลิกรัม ในกระบวนการหมักเป็นเวลา 2วัน ได้ปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ เท่ากัน ตอนที่ 2 ศึกษาผลของไนอะซินจากพืชชนิดต่างๆ โดยการหมักตะขบขี้นก กับยีสต์ที่มีการเติมรำข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ตามลำดับ หมักเป็นเวลา 2 วัน พบว่า เติมรำข้าว จะได้ปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ มากที่สุด คือ 40เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ตอนที่ 3 หาสัดส่วนและเวลาที่เหมาะสมในการหมักเอทิลแอลกอฮอล์ พบว่าใช้ตะขบขี้นก 300 กรัม ยีสต์ 30 กรัม ไนอะซีน 30 มิลลิกรัม และรำข้าว 100 กรัม หมักเป็นเวลา 2 วันได้ปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ 40เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ตอนที่ 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำงานของยีสต์ในลูกแป้งข้าวหมากกับยีสต์แห้ง พบว่าเมื่อใช้ลูกแป้งข้าวหมาก 2 ก้อนแทนยีสต์แห้งบริสุทธิ์ ได้ปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์มากที่สุด ตอนที่ 5 นำไปใช้และเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต พบว่า เอทิลแอลกอฮอล์ที่ได้สามารถนำไปใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และต้นทุนในการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักผลตะขบขี้นกด้วยลูกแป้งข้าวหมากเป็นต้นทุนที่ต่ำที่สุด