โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องภาชนะจากเส้นใยธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นัทธพงศ์ อุลลาวัลย์

  • อัญชลิกา กล่อมกลาง

  • อิ่มบุญ เนียมน้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ภาชนะธรรมชาติ

  • เส้นใยธรรมชาติ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำภาชนะใส่ของจากเส้นใยธรรมชาติ ซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ปัยหามลพิษภาวะโลก และนำวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการศึกษาเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ศึกษาเปรียบเทียบความเหนียวของเส้นใย ผักตบชวา ชานอ้อย และจุกสับปะรด ตอนที่ 2 ศึกษาการทำเส้นใยผักตบชวาให้เปื่อยยุ่ยโดยใช้สารละลาย ตอนที่ 3 ศึกษาชนิดของกาวที่ประสานเส้นใย พบว่า กาวจากเมล้ดมะขามประสานเส้นใยได้เหนียวสามรถรับน้ำหนักจากการดึงเส้นใยได้มากที่สุด ตอนที่ 4 ศึกษาปริมาณกาวเมล็ดมะขามที่มีผลต่อความเหนียวและการขึ้นรูปของภาชนะ ตอนที่ 5 ศึกษาเส้นใยผักตบชวาผสมกาวเมล็ดมะขามที่เคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกส้มโอ