โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระถางต้นไม้มหัศจรรย์จากเส้นใยพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุษราภรณ์ ฤทธิ์ฉ่ำ

  • ภัทรวรรษ พิมพา

  • วรัญญา คุ้มวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระถางต้นไม้

  • พืชเส้นใย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการผลิตกระถางต้นไม้จากเส้นใยพืช โดยศึกษาจากต้นสุพรรณิการ์โดยนำเปลือกชั้นนอกของผลและเปลือกลำต้น มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยศึกษาความเหนียวของส่วนต่าง ๆ ศึกษาอัตราส่วนของเส้นของเปลือกนอก ศึกษาค่าแรงดึงสูงสุดบริเวณขอบกระถามและบริเวณศูนย์กลางของกระถางด้านล่าง