โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชญานี สิงห์ทอง

  • ณัฐวุฒิ สิงห์ทอง

  • บุษราภรณ์ ฤทธิ์ฉ่ำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรัตถกร ยิ้มเนียม

  • วัชรา จรูญผล

  • อรพิน อินทรโฆษิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ชีวมวลแท่ง

  • วัสดุเหลือใช้

  • เชื้อเพลิง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร พบว่า เชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากถั่วเหลืองมีค่าพลังงานความร้อนมากที่สุด คือ 2360 J เชื้อเพลิงอัดแท่งจากชานอ้อยมีค่าพลังงานมีค่าพลังงานความร้อนรองลงมาคือ 232 J และเชื้อเพลิงอัดแท่งจากซังข้าวโพดมีค่าพลังงานความร้อนน้อยที่สุด คือ 2230 J จึงนำเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากถั่วเหลืองมาทดลองชนิดของตัวประสาน พบว่า เชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากถั่วเหลืองผสมแป้งมันมีค่าผลังงานความร้อนสูงกว่า เชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากถั่วเหลืองผสมแป้งข้าวเหนียว คือ 2380 J และ 2340 J ตามลำดับ เชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากถั่วเหลืองแบบอัดเย็นมีค่าพลังงานสูงกว่าเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากถั่วเหลืองแบบอัดร้อน คือ 2520 J และ 2440 J ตามลำดับ เชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากถั่วเหลืองแบบกลวงมีค่าพลังงานความร้อนสูงกว่าเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากถั่วเหลืองแบบตัน คือ 2240 J และ 2080 J ตามลำดับ