โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการแยกหมึกพิมพ์ไวนิลที่ใช้แล้วด้วยวิธีโครมาโทรกราฟี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวรรณ พลขันธ์

  • จันทร์จิรา ไวยโภชน์

  • ผลิตา เชาวน์วุฒิสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • หมึกพิมพ์การแยก

  • โครมาดทรกราฟี

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันธุริกจในด้านสื่อการพิมพ์ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะธุรกิจการพิมพ์ แผ่นป้ายไวนิล มีความสะดวกและรวดเร็วในการผลิต เนื่องจากราคาของหมึกพิมพ์ไวนิลมีราคาสูง และกระบวนการพิมพ์จำให้เกิด เวสท์ ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ จึงได้ศึกษาระบบตัวทำละลายที่เหมาะสมในการแยกหมึกพิมพ์เพื่อให้ เวสท์ ที่เกิดจากหมึกพิมพ์ไวนิลนั้นสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาระบบตัวทำละลายที่เหมาะสมในการแยกหมึกพิมพ์ไวนิล ตอนที่ 2 เมื่อนำระบบตัวทำละลายที่เหมาะสมที่ได้จากตอนที่ 1 ไปทดลองแยกหมึกพิมพ์ไวนิลด้วยวิธีโครมาดทรกราฟีแบบคอลัมน์