โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาจำนวนขั้นตอนและความสัมพันธ์ในการแก้ปัญหาหอคอยฮานอยที่มีจำนวนเสาต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรพัฒน์ ปรีชากุล

  • ชนาธิป แห่สูงเนิน

  • ณัฐภัทร อุทัยวัฒนานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาหอคอยฮานอยนั้นเป็นปัญหาที่ท้าทาย และอาศัยวิธีคิดทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา เราสามารถคำนวณจำนวนขั้นตอนในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหอคอยฮานอยที่มี 3 เสา หรือมากกว่า โดยมีวัตถุประสงค์ 1. สามารถหาจำนวนขั้นตอนที่น้อยที่สุด 2. สามารถบอกเนวโน้ม ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนขั้นตอนในการแก้ปัยหา โดยมีตัวแปรที่ต้องศึกษาคือ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม