โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพิษกระตุ้นหัวใจ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤติยา รินลาด

  • กวินวุธ สมสุนันท์

  • รัชนีกร แก้วก๋า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • คางคกรีดพิษ

  • สารบูโฟท็อกซิน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับสารบูโฟท็อกซิน (Bufotoxin) ในพิษของคางคกพื้นบ้านและนำมาศึกษาสมบัติในการกระตุ้นการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจโดยแบ่งการทดลองเป็น 4 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 การรีดสารพิษหรือยางคางคกจากต่อมพิษ โดยการบีบจากต่อมเหนือตาทั้งสองข้าง พบว่ามีของเหลวเหนียวข้นสีขาวไหลออกมา ลักษณะเป็นเม็ดเล็ก ๆ เมื่อแห้งจะกลายเป็นผลึกสีน้ำตาล ตอนที่ 2 การสกัดพิษคางคกโดยใช้ Ethyl alcohol อีกครั้ง จะได้สารละลายสีน้ำตาลดำ ตอนที่ 3 นำสารสกัดที่ 2 มาทำให้ปลอดเชื้อ โดยใช้เปลวไฟจากตะเกียงแอลกอฮอล์ ตอนที่ 4 ศึกษาบูโฟท็อกซิน ที่มีผลต่อการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ