โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระถางต้นไม้จากถ่านกัมมันต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.จิรัฎฐ์ บุญดำ

  • ด.ช.ชวกร ประไพพฤกษ์

  • ด.ช.เจยวัฒน์ เขียวสังข์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระถางต้นไม้

  • ถ่านกัมมันต์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาการผลิตถ่านกัมมันต์ด้วยวัสดุต่าง ๆ ศึกษาวัสดุในการทำตัวผสานผงถ่านเพื่อขึ้นรูปกระถาง ศึกษาอัตราส่วนในการผสมผงถ่านกับตัวผสานในการขึ้นรูปกระถาง และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกระถางถ่านกัมมันต์ที่ทำขึ้น