โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องเปลี่ยนน้ำตู้ปลาอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ญ.ศศิกาญจน์ ประพันธ์

  • ด.ญ.ศุภารมย์ ตันติพรสวัสดิ์

  • ด.ญ.อภิชญาฎา ภู่ระหงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตู้ปลา

  • เครื่องเปลี่ยนน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบจำนวนรอบหมุนของกังหันรูปต่าง ๆ จากการเปลี่ยนน้ำ โดยตู้ปลาเปลี่ยนน้ำอัตโนมัติ เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำก่อนและหลังการใช้ตู้ปลาเปลี่ยนน้ำ และเปรียบเทียบความสูงของน้ำที่อยู่ภายในตู้ปลาในช่วงเวลาต่าง ๆ จากการศึกษาพบว่าเครื่องเปลี่ยนน้ำกังหันรูปแบบกระบวนจะสามารถทำให้กังหันหมุนได้มากที่สุด และการเปลี่ยนน้ำแบบอัตโนมัติสามารถเปลี่ยนน้ำได้เร็วกว่าการเปลี่ยนน้ำด้วยมือ คุณภาพน้ำหลังการเปลี่ยนน้ำจะดีกว่าก่อนเปลี่ยนน้ำ และความสูงของน้ำก็ไม่ลดลง