โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอิฐบล็อกมวลเบาจากเปลือกข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษณะ วงศ์จินดา

  • ณัฏฐิกา ปุริตาเน

  • น.สศิริกัลยา บุญศรีมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าวโพดเปลือก

  • อิฐบล็อกการทำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ข้าวโพดเป็นพืชที่ชาวภาคเหนือโดยเฉพาะเกษตรกร ชาวอำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้ปลูกกันจำนวนมากจึงมีเปลือกข้าวโพดมากตามไปด้วย แม้จะนำ เปลือกข้าวโพดไปใช้ประโยชน์แต่ยังมีปริมาณน้อย เปลือกข้าวโพดที่เหลือจึงถูกกำจัดโดยการเผาทิ้ง ดังนั้นได้นำเปลือกข้าวโพดมาเป็นส่วนผสมในการผลิต อิฐบล็อกมวลเบา และทำการทดสอบหาประสิทธิภาพของอิฐบล็อกมวลเบาจากเปลือกข้าวโพด