โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องคอนกรีตบล็อกเปลือกข้าวโพดเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปพิชญา สนิท

  • ศิริพร มาซิว

  • เบญจมาศ ทองศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • คอนกรีตบล็อกการผลิต

  • เปลือกข้าวโพด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เปลือกข้าวโพดเป็นวัตถุดิบที่มีมากในชุมชน ทางกลุ่มจึงคิดที่จะนำเปลือกข้าวโพดมาเป็นส่วนผสมในการผลิตคอนกรีตบล็อก และทำการทดสอบหาประสิทธิภาพและตรวจสอบคุณภาพเชิงอุตสาหกรรมของคอนกรีตบล็อกเปลือกเข้าโพด แบ่งการทดลองเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1การผลิตคออนกรีตบล็อกเปลือกข้าวโพด ตอนที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพของคอนกรีตบล็อกเปลือกข้าวโพด ตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพ เชิงอุตสาหกรรมคอนกรีตรับน้ำหนัก และสามารถสรุปได้ว่า คอนกรีตบล็อกเปลือกข้าวโพดมีประสิทธิภาพและคุณภาพเชิงอุตสาหกรรมบางประการที่ดีกว่าคอนกรีตบล็อกตามท้องตลาด และสามารถนำมาทดแทนคอนกรีตบล็อกในการก่อสร้างได้อีกทั้งช่วยลดปริมาณเปลือกข้าวโพดให้น้อยลงเพื่อแก้ปัญหาสิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน