โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมหัศจรรย์ถ่านไม้จากใบตองตึงยุค 2010

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษณะ วงค์จินดา

  • ณัฏฐิกา บุริตาเน

  • ศิริกัลยา บุญศรีมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บรรจง คิดดี

  • สุพัตรา วรรณมะกอก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถ่านไม้

  • ใบตองตึงถ่าน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันกำลังเผชิญกับวิกฤตของพลังงาน จึงทำให้ต้องหาวิธีการที่จะหาพลังงานทดแทนขึ้นมาใช้โดยวิธีการต่าง ๆ และใบตองตึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะนำมาแปรรูปเป็นถ่านใช้แทนถ่านไม้ที่ทำลายทรัยากรธรรมชาติ โด่ยผลิตเป็นถ่านใช้ในการหุงต้มและทำการหาประสิทธิภาพของถ่านใบตองตึง โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 การทำถังรมควัน ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบลักษณะของถ่านก่อนเผามีลักษณะใบตองตึงเป็นสีน้ำตาลเข้ม หลังเผาใบตองตึงมีสีดำ ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบการทดสอบการใช้งาน คุณสมบัติเกี่ยวกับปริมาณความร้อนของถ่านใบตองตึงเปรียบเทียบกับถ่านไม้ตามท้องตลาด ซึ่งคุณภาพดังกล่าวที่ทำการทดลองพบว่า สมบัติของถ่านใบตองตึงมีคุณภาพดีกว่าถ่านไม้ตามท้องตลาดสามารถนำมาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านไม้ได้