โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาการปรับตัว สัณฐานวิทยา กายภาพ ของหอยขาว ณ ดอนทะเล อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธัญญรัตน์ แซ่หยิก

  • วรรณิษา บัวเมือง

  • อุบลทิพย์ พันประสงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าชนะ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาหอยขาวที่มีอยู่ในท้องถิ่น จากการสำรวจและการเก็บตัวอย่างหอยบริเวณดอนทะเล โดยใช้คราดประกอบด้วยเหล็กแผ่นโค้งงอดต่อกับด้านไม้ โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาการปรับตัวของหอยขาว ระหว่างเดือน ก.ค. 52 - มิ.ย. 53 ตอนที่ 2 ศึกษาสัณฐานวิทยาของเปลือกหอยและกายวิภาคของเปลือก เพื่อสะดวกในการศึกษาความเป็นอยู่และการอนุรักษ์หอยขาว